اومدم بگم "چاقو ضامن دار"  

گقتم "زائو جامندار"

تلفن رو برداشتم خواستم هم بگم "الو" هم بگم "بله "  

گفتم"بلو"

اومدم به معلم بگم خانم "اسکوئی" اجازه هست؟  

گقتم خانم "اسکوولی" اجازه هست؟

 

اومدم بگم "سوسن سالاد و با سس دوست داره"

 

گفتم "شوسن سالاد و با شس دوشت داره

"

 

اومدم بگم "رژ"

 

گفتم "لژ"

 

نااااااااااامردین اگه به سوووتیاام بخندین

نظراا کم شده هاااااانظر
بدین فرزندانمبرقرار
باشیدگود
بای!