سلاااااااامممممممممممم

دور ازجونم من اپ کردم نیشخند

برویم ادامه ببینیم لبخند اهان یادم رفت عزیزان زبان اینجا وب دخترونس دیگه پس امروزم مدل مو گذاشتم از خود راضی بلیم حالا قلب


چه جلبه این تعجب 

 

مثل موی یه بنده خداییه نیلوفر میدونه نیشخند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ببخشید کم بود خجالت نا شکری نکنید از هیچی که بهتره نیشخند نظر ببدیییییییییید ببینم چه طور بودن چشمک فدا مدا تون قلب